Privacyverklaring

First Ascent (hierna: “wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en transparantie daaromtrent. Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij als verwerkingsverantwoordelijke gegevens die jou identificeren of verband met jou houden (hierna: “persoonsgegevens”) verzamelt, deelt, gebruikt en/of anderszins verwerkt, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Identiteit en contact
First Ascent
Nieuwe Haven 287 B2
3117AC Schiedam
T: +31 (0)6 41865697
E: info@firstascent.nl

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Wij bieden activiteiten, trainingen en cursussen op het gebied van (sport)klimmen. Voor het voeren van een bedrijfsadministratie en uitvoering van deze dienstverlening, kunnen wij de persoonsgegevens van contactpersonen, opdrachtgever en relaties verwerken. Het gaat dan om bijvoorbeeld naam, geslacht, functie (binnen de organisatie), (zakelijke) email en (zakelijk) telefoonnummer. Voor zover wij een zakelijke relatie met jou of jouw organisatie hebben, ontvang je in dat verband tevens incidenteel communicatie per e-mail over onze diensten en relevante ontwikkelingen die hiermee samenhangen. Mocht je geen prijs (meer) stellen op dergelijke berichten, is het te allen tijde mogelijk om je hiervoor uit te schrijven via een link in de desbetreffende e-mail.

Daarnaast maken wij gebruik van een website gekoppeld aan de domeinnaam <www.firstascent.nl>. Via de website kunnen wij eveneens persoonsgegevens verwerken. Zo heb je via de contactpagina de mogelijkheid om vragen te stellen middels het invullen van je naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Wij verwerken deze gegevens om naar aanleiding daarvan je vraag of verzoek te beantwoorden.

Indien je onze website bezoekt, slaan wij verder het Internet Protocol (IP)- adres van jouw computer of tablet op. Deze technische informatie wordt gebruikt om de website te beheren en optimaal te laten functioneren, technische storingen op te lossen en om de bereikbaarheid van bepaalde delen van de website te verbeteren.

Beveiliging van de persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens zo optimaal mogelijk te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Persoonsgegevens die wij delen met derden
Wij delen jouw persoonsgegevens uitsluitend met derden voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening of voor zover wij hiertoe wettelijk zijn verplicht. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht (‘verwerkers’), sluiten wij een verwerkersovereenkomst over zorgvuldig gebruik, geheimhouding en passende beveiliging van jouw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De persoonsgegevens
worden niet doorgegeven aan partijen en/of landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Bewaartermijn
Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Je hebt te allen tijde het recht om ons eerder te verzoeken om verwijdering van de gegevens. Je persoonsgegevens worden in dat geval verwijderd, tenzij deze gegevens (deels) langer bewaard mogen of moeten worden op grond van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Verzoek om inzage, correcte en andere rechten
Naast het indienen van een verzoek tot verwijdering van je persoonsgegevens heb je tevens het recht om inzage, wijziging, aanvulling of om gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens te verzoeken. Daarnaast kun je een verzoek indienen om een bepaalde gegevensverwerking te beperken, dan wel hier bezwaar tegen te maken. Je kunt hiertoe schriftelijk of per e-mail een verzoek aan ons richten via onderstaande contactgegevens. Na ontvangst van een verzoek zullen wij binnen de wettelijke termijn van vier weken reageren.

Contact – vragen of klachten
Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de verwerking en/of bescherming van jouw persoonsgegevens door First Ascent, dan kun je contact met ons opnemen via email (info@firstascent.nl) of schriftelijk (First Ascent., Nieuwe Haven 287 B2, 3117AC Schiedam). Volledigheidshalve wijzen wij je er tevens op dat je het recht hebt een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De Nederlandse toezichthouder met betrekking tot gegevensbescherming is de “Autoriteit Persoonsgegevens”.

Toepasselijk recht
Deze Privacyverklaring, alsmede alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Privacyverklaring, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen om de conformiteit met de toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen. Het verdient aanbeveling deze Privacyverklaring met enige regelmaat te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.